FÖRÄNDRING OCH FÖRANKRING

Ytterst i havet på Sveriges västsida finns en liten Missionskyrka, nu en del av Equmeniakyrkan. Styrsö Missionsförsamling, en del av Missionsförbundet, har sina rötter i 1800-talets väckelse. På 1890-talet byggdes missionshuset nere på Tången. 1908 bildades församlingen som har fått vara till stor välsignelse på ön och med sin kärlek till mission också fått bidra till mycket gott långväga bort. I början av det nya 2000- talet insåg man allvaret i sin situation. Medelåldern blev allt högre, krafterna avtog och medlemsantalet blev allt lägre. Samtidigt bedrev församlingen ett stort scoutarbete med hjälp av ledare från samhället. Det man inte ville var att bli en av de många församlingar som varje år rapporteras till kyrkokonferensen som upplösta.

Sexton församlingsmedlemmar med en medelålder på 80+, ett aktivt par i femtioårsåldern, tog beslutet att ta steget ut i det okända. Pengar söktes, en pastor anställdes och 2002 påbörjades arbetet.

Och vår största rikedom var brist. En stor svårighet men kanske också vår största möjlighet?

Vad skulle du önska av en omstartad Missionskyrka? blev en viktig fråga i kommunikationen med öns invånare. Som Jesus frågade Bartimaios: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Sökandet efter nya former, ett relevant språk och mötesplatser för samtalet om tro och gudserfarenhet i vår tid har lett arbetet vidare. Och gör det än. En önskan om att människor skulle känna sig inkluderade i kyrkorummet under samlingar av olika slag resulterade i en varsam renovering av kyrkan. Många samtal fördes om allt från attityder till symboler. Möbleringen kom att ändras till cafésittning. Samtalen, i det alltid förekommande rikliga och omsorgsfulla fikat, i gudstjänster och andra samlingar, fortsätter mer obehindrat om vi slipper förflyttning eller ommöblering.

Första advent 2010 invigdes församlingens nya kyrka. Den gamla räckte inte till för det uppdrag församlingen tro sig ha. På valborgsmässofton några månader senare invigdes retreatlängorna med 12 rum för retreater, församlingshelger, medarbetardagar... ”Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under.” Ps 118: 23 läste vi vid invigningshögtiden. Ja, nog är det ett under! Och fantastisk bra har det blivit. Många är de som engagerat sig och lagt ner tid, omsorg och arbete i detta skapande. Både hantverkare och frivilliga krafter, från ritningsskiss till användbara lokaler. Men klara skall vi nog aldrig bli.

Med nya och ändamålsenliga lokaler kan arbetet fortsätta att finna nya former. I retreatens stillhet och vila inbjuds vi alla till fördjupning och att låta sig älskas av Gud. Församlingen antog en ”programförklaring” - i form av en cirkel - våren 2013 där man beslöt att för ett år i taget fokusera en av ”cirkelns” sektorer. För 13/14 valdes; fördjupning, mognad och växt. Därefter har nya sektorer valts vid varje årsmöte. Och valet av sektor har gjorts på de mest kreativa och lekfulla sätt. Vi har dansat, målat, argumenterat, röstat, skrattat och djupnat i samtal om vilka är vi, vilket uppdrag vi har.

I församlingens omstart har vi fått påtala vikten av att sörja det som inte längre är, om att inte känna igen sig, att förändring är svårt men oundvikligt. Vi har i samtal gjort det möjligt att påverkas av varandras olika sätt att tänka i den allt mer växande grupp som ser Styrsö Missionskyrka som sin kyrka. I samtal har tro fått bekräftas. Att alla frågor får uttalas, att allt går att fundera över tillsammans, hoppas vi är en självklarhet. I samtal får bibeltexter bli levande och delade på ett sätt som påverkar livet. Formerna för delande och samtal är många, allt ifrån samtal i gudstjänsten, storforum, cafékvällar som rör livets små och stora frågor, musik i sommarkväll, samtalsgrupper, helger för gemenskap och fördjupning till enskilda själavårdssamtal, andlig vägledning och Psykoterapi PDT. Inte minst viktiga är alla de spontana samtal som sker i livsmedelsaffären eller på båten där man berättar om varför man tycker att det är viktigt med en tro att leva på och en kyrka som lever.

Vi försöker arbeta med många uttrycksformer. Redan hösten 2002 arrangerade vi vår första konstutställning på öns hembygdsgalleri. Temat var TRO och drygt tjugo konstnärer och konsthantverkare ställde ut vad som för dem var tro. Flera utställningar har följt och följer. Sedan 2018 har vi regelbundet inbjudit till temautställningar där konstnärerna sedan är med och berättar om sina verk i gudstjänster och samlingar. De olika uttrycken för våra innersta frågor har hjälpt oss att djupna och breddas i vår tro. En skaparretreat i mars ”Tron har många uttryck” har fått sina former. Även den ett led i övertygelsen att vi behöver många sätt att leva och bearbeta vår tro.

Förändring sker på många plan. Under 2015 arbetade vi igenom och antog ny konstitution med församlingsordning och stadgar. Sedan några år är vi en del av Equmeniakyrkan, en kyrkobildning av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

I dag har Styrsö Missionskyrka vuxit till ett drygt femtiotal. Dock säger medlemstal bara en liten del av allt som sker. Fortfarande är vi för få för att egentligen räcka till för allt arbete som pågår och visionerna vi bär. Framför oss ligger både roliga och tuffa utmaningar. Utmaningen, med inspiration från Joh 21, att lägga ut på höger sida, att göra det ovana, det annorlunda har följt församlingen från omstartens början. Med ny kyrka lever vi i ännu en omstart där vi frågar oss vart vägen bär.

I alla former och uttryck som ständigt ändras och växlar i vårt arbete finns ord som stadigt upprepas i stort sett i alla samlingar: ”Herren välsigne dig och bevare dig...” Och välsignelsen tillsägs var och en in i den situation som just nu råder.

Teologidagar i april med föreläsningar över aktuellt tema har blivit ett viktigt och uppskattat återkommande inslag i församlingen arbete. Temat för 2020 är Delande ”I den Andres blick blir vi till” Här inbjuds till teologisk fördjupning, andakter, reflektion och samtal. Dessa dagar används hela kyrkan med alla tillgängliga lokaler och lite till.

Vad är det som gör att en till åren kommen församling vågar sig ut i det okända? Kanske vi kan låna en bild från en svunnen tid och som finns i öns historia? När man skulle fiska med snurrevad var man tvungen att söka gott ankarfäste, en botten som höll ankaret under extrema påfrestningar. Annars äventyrades både arbete och liv. Församlingen har sett många gästande pastorer med olika personligheter och teologi komma och gå. Vindar har vänt, blåst upp och mojnat. I allt har funnits en djup förankring i tron på en Gud som upprättar, befriar och som verkar på skilda sätt och genom olika former.

Och snurrevadsfisket har för länge sedan övergått i annat fiske med andra typer av redskap. Allt förändras. Så behöver också nya bilder ständigt skapas som berättar om den Gud som bär våra liv.

Till församlingens retreater hittar allt fler människor. Med stor glädje ser vi hur öns vackra natur, omsorgsfullt bemötande, vackra kyrkolokaler, andakter och meditationer samspela med tystnaden till gudsmöten som skapar förankring och förändring.

I bävan och med stor tacksamhet söker vi leva det uppdrag Gud har gett Styrsö Missionskyrka.

För Styrsö Missionskyrka mars 2020

Lena Huld Pastor