STADGAR STYRSÖ MISSIONSKYRKA

Församlingsordning och Församlingsstadgar, antagen av Styrsö Missionskyrka vid årsmötet den 28 februari 2015 finns att ladda ner här.

Församlingsordning

Styrsö Missionskyrka har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens liv, inriktning och mål.

Församlingen

Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning tillhör Guds folk.

Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bibliska bilder:

– grenar, som hör ihop med och hämtar sin kraft från vinstocken

– lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan

– levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna grunden

– ett Guds eget folk, som äger medborgarskap och har sitt hem hos Gud

– de som hör till Vägen.

Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord och sakramenten. Denna gemenskap är till för hela Guds värld.

Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan.

Centrum och kraftkälla

Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Församlingen lever och verkar av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen kring Kristus, både som samlad och som utsänd i världen. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i mötet med Gud och varandra, i gudstjänsten: lovsång till Gud, bön, bekännelse, upprättelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön för andra. Mötet med Gud och gemenskapen med Guds folk sänder församlingen till vardagens gudstjänst med ord och handling bland medmänniskorna.

Uppgift

Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst och gemenskap, uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Församlingen lever i denna mission genom:

– evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

– diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar,

– gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.

Församlingen sänds till hela skapelsen. I missionens möten med andra kyrkor, samhällen och kulturer berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom och mångfald. Då vidgas tro och ansvar. Församlingen vill arbeta för enhet med andra kristna på samma ort genom gemenskap i gudstjänstliv, nattvard, evangelisation och diakoni. Församlingen har del i Equmeniakyrkans mission över alla gränser.

Därför vill församlingen

– visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk,

– leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse,

– gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Dopet in i Kristus

Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Församlingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya det egna dopets gåva och löfte samt att leva i sitt dop.

Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom medlemskap i församlingen.

Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen.

Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för barnets kristna undervisning. Många barn delar församlingens liv utan att ha anknytning till den genom familjen. Församlingen söker en levande dialog med föräldrarna.

Medlem i församlingen

Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst och i kärlekens gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland människor.

Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill växa i tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och utvecklas som människa i församlingens liv och gemenskap.

Barn välkomnas som medlemmar på föräldrars önskan, utifrån Guds nåd och med föräldrars och församlingens tro som grund.

För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.

Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen. Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren, som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.

Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med församlingsföreståndaren. Församlingen kan skilja den medlem från sig som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. Detta kan endast ske efter samråd med den regionala kyrkoledaren. Den som skilts från församlingen skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg.

Arbetsformer och organ

Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Gemenskapen i församlingen är viktig. Medan huvudgudstjänsten inriktas på att vara ett möte för hela mångfalden, har församlingen också andra mötesplatser, som öppnar för närhet och relationer i olika grupper.

I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet. Där återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut. Församlingen erbjuder vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.

Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval och mognad. Ett särskilt ansvar har den för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns med i dess gemenskap och omsorg. När det gäller barn delar församlingen det ansvaret med föräldrarna.

Konfirmationsundervisningen är ett av flera uttryck för detta erbjudande, där församlingen och konfirmanderna delar med sig av sitt liv, sin gemenskap och sin tro. Då ges också tillfälle att i tro bekräfta eller ta emot dopet och bli medlem i församlingen.

Diakonin är en del av den kristna församlingens liv och mission. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem och grannskap, i arbetsliv och samhälle. Omsorg och tjänst bland medmänniskorna och i samhället hålls levande både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag.

Församlingens arbete bland barn och unga anförtros åt särskild förening för unga om sådan finns, annars ansvarar församlingens styrelse och utformas med utgångspunkt i bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Alla som deltar i församlingens barn och ungdomsarbete hör till församlingens gemenskap och omsorg. Församlingen uttrycker delaktighet i sitt arbete med barn och unga genom förbön och aktiv medverkan.

Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen tydligt bör känna ansvar. I församlingens liv utgör barn och ungdomsarbete en väsentlig del.

Allas tjänst

I församlingen efterfrågas alla att efter sina möjligheter bidra till att församlingen kan fullfölja sitt uppdrag att vara Kristi kropp i världen.

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Som medlem åtar man sig att hålla sig informerad om hur församlingens liv tar sig uttryck i gudstjänster, samlingar och församlingsmöten. Församlingen söker ömsesidigt vägar att fördjupa denna delaktighet.

Som uttryck för allas delaktighet utser församlingen styrelse, vice församlingsföreståndare, ledare för olika grupper samt människor till andra uppdrag efter de behov som finns. Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete. De som väljs att tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, avskiljs för dessa uppgifter i en särskild förbönsakt.

Församlingens och Equmeniakyrkans ekonomi samt dess medansvar för mission bygger på Guds folks gemensamma ansvar. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta med levnadsförhållanden under olika perioder av livet. Det är en grundhållning, att alla bidrar utifrån sina möjligheter. Gemenskapen är fri, men uppgiften bärs tillsammans. Offrandet sker i former som församlingen och Equmeniakyrkan anvisar.

Särskild tjänst

Gud har också utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är att stärka allas uppdrag och svara för mångfald och enhet i församlingens liv och uppgift. Genom ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner har Equmeniakyrkan och innan dess Bildarsamfunden bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. Där ges behörighet till tjänst i församlingarna.

Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i församlingen. I kallelsebrevet anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare.

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i gudstjänst och mission.

Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för enskildas nödsituation, gör diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld.

Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid installationen.

Pastorns uppgift är att

– förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda nattvarden samt leda andra akter i församlingen som barnvälsignelse, vigsel, begravning,

– utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning, – föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning,

– förbereda och ansvara för gudstjänstlivet, – ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv, – i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud, – tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen,

– arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället, – följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället,

– verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar.

Diakonens uppgift är att

– ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete, – förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud,

– medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov,

– medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare i diakonin,

– uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma, eller som drabbats av livskriser och sorger.

– dela ut nattvarden bland dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten.

Församlingsstadgar

§ 1. Styrsö Missionskyrka

A. Styrsö Missionskyrka är en del av Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I församlingsordningen beskrivs närmare församlingens mål, inriktning och liv samt de ordningar som gäller.

B. Församlingen verkar med utgångspunkt på Styrsö.

C. Församlingens organ och tjänster är: – Församlingsmötet – Församlingens styrelse – Församlingsföreståndaren

§ 2. Medlemskap

A. Medlemskap i församlingen grundas på viljan att följa Kristus enligt vad som sägs i församlingsordningen.

B. Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen, utesluta medlem.

§ 3. Församlingsmöte

A. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas. Förhandlingarna är offentliga och med yttranderätt för alla närvarande. Styrelsen kan kalla till församlingsmöte för endast medlemmar då det anses särskilt påkallat.

B. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/5 av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs minst tio dagar i förväg. Skall fråga om kallelse av pastor eller diakon, eller fråga av större ekonomisk vikt behandlas, utsänds kallelse senast två veckor före tiden för mötet. Ärendets art skall då anges i kallelsen.

C. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen senast 4 veckor före församlingsmöte eller årsmöte. Förslag som rör den andliga vården lämnas till församlingsföreståndaren.

D. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga.

E. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas senast den 1 mars på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor i förväg.

F. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av församlingens ordförande för ett år.
 8. Val av antal ledamöter i styrelsen.
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 10. Val av församlingsföreståndare om församlingen inte har pastor.
 11. Val av vice församlingsföreståndare.
 12. Val av kassör om kassören inte är ledamot av styrelsen.
 13. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
 14. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 15. Val av ledare, övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar.
 16. Val av ombud till Equmeniakyrkans och Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens.
 17. Val av valberedning.
 18. Till årsmötet inkomna ärenden.

§ 4. Styrelse

A. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen, församlingsmötets och Kyrkokonferensens beslut.

B. Styrelsen består av ordföranden samt minst 4 ledamöter som väljs på två år. Ordförande väljs för ett år i sänder i årsmötet. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om kandidaterna är fler än dem som skall väljas görs valet med sluten omröstning.

C. Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndaren samt en representant för ungdomsarbete och särskild adjungerad person har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

D. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga funktionärer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens.

E. I styrelsens uppgifter ingår att – tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete, – verkställa församlingsmötets beslut, – ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning, – förbereda kallelse av pastor, diakon och övriga tjänster, – ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda, – lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan.

F. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.

G. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och församlingsföreståndare tillsammans.

H. Styrelsen eller den/de styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma.

I. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

§ 5. Församlingsföreståndare

A. För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare.

B. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen.

C. Till församlingsföreståndare väljs och kallas pastor, i samråd med Equmeniakyrkan, som ordinerats eller mottagits för tjänst inom Equmeniakyrkan.

D. Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen.

E. Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.

§ 6. Valberedningen

A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns.

B. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till valberedningen senast två veckor före det möte då valet skall ske.

§ 7. Räkenskaper och revision m m

A. Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.

B. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.

C. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedda justerare.

§ 8. Barn- och ungdomsarbete

Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt församlingen och dess styrelse.

§ 9. Upplösning av församlingen

A. För upplösning av församlingen krävs efter samråd med Equmeniakyrkans kyrkoledare, samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

B. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom till Equmeniakyrkan.

§ 10. Ändring av stadgar och församlingsordning

A. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

B. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

C. Sådan ändring av församlingsordning eller stadgar som berör Equmeniakyrkans församlingssyn samt stadgarnas § 9 skall underställas Equmeniakyrkans styrelse för yttrande.